Book Name: Feast - Jiang Guoxing Portfolio

  • Jiang Guoxing  
  • 2  P  
  • 978-7-5537- 3077-6
  • Chinese and English
  • 298.00 RMB
  • Hardcover
  • 1
  • 2014.05
  • 230*300
  • 304

Table of Contents

Yiyang Impression Café
French Restaurant of Yiyang Impression
Yiyang Brazilian Barbecue
Yiyang Minzhu
Blanca
Xupin Café
Sakata Japanese Restaurant PhaseⅠ
Sakata Japanese Restaurant Phase Ⅱ
Suzhou Sakata Japanese Cuisine
9.9inPizza Italian Restaurant
Tangchegn Hot Pot City
Xupin Design Company Bar (Kunshan)
Xinjiang Huazhi Boiling Fish
Refined Food Restaurant
Menyingtianxia Hot-Pot Restaurant
Bamboo Stream No.1 Restaurant
Mashijiu Pot Restaurant on Danlu Road
YuanshanⅠ
Yuanshan Ⅱ
Shenhai Yihao
Mashijiu Pot-Aksu Restaurant
Oulandi Café
Eastern Fence Narration
Xupin Design Xinjiang Branch Office (Times Square)
Xupin Design Shandong Branch
Xupin Design (Zhenchuan Road)
Longhair Construction