Book Name: The Art of Chinese Style Interiors

  • Ifengspace·Guangzhou  
  • 2  P  
  • 978-7-5537-3502-3
  • Chinese and English
  • 338.00 RMB
  • Hardcover
  • 1
  • 2014.08
  • 230*260
  • 336

Table of Contents

TRADITIONAL ARCHITECTURE
Defa Exhibition Hall of Classical Furniture, Langfang
Silkwood Clubhouse, Ming Gu Garden
Marketing Center of Zishanhu Lingyu Garden
Oriental Yard Furniture Exhibition Hall
Dongdi Sushe Mini Hotel
Hai Lian Hui
7 Club of Triumphal Arch
Suyuan No. 1

Tea CULTURE
Guyi Pavilion – Tea House
Celebrity Tea Club
Tea, Ien and Its Taste
Xi Ming Hui
Club Tang
Jing Tea House, West Lake
Yizun Tea

ZEN
Yunyin Zen Club
The PUHUI Reception Center
TAICHU Noodle Restaurant
Karuizawa Restaurant, Gongyi Store & Sanduo Store
Top One Pot Chaofu Flagship Store & Zhongshan Store
Shou Yu Shenzhen Sales Center
FREEHAND EAST

ARTS AND CRAFTS
Cambridge Peninsula Residence
No. 1 Lanting Club
Charm of Ink
Hao Sheng Yin Yi
Clubhouse of The Villa De Fountain, Fuzhou
Huizhou Central Building Garden Western-style Showroom
Centralcon Central Park Showroom
Meaningful Space